Tara Mobayen (Miss Tara) Carpe Diem CDLC Barcelona Spain Fri Sep 11 2015